Tuesday, 24 April 2018

2018 Apr 20 Saketharaman Mysore Karthik Bangalore Praveen Giridhar Udupa Bharadwaj Sathavalli @ SRSM


Vocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. Mysore Karthik 
Mridanga: Vid. Bangalore Praveen 
Ghata: Vid. Giridhar Udupa 
Morsing: Vid. Bharadwaj Sathavalli

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 subrahmanya bhujangam (sadA bAla rUpa shlOka)

02 ElA nI dayarAdu bAlakanaka maya aThANa Adi tyAgarAja (O)

03 TALa bEku takka mELa bEku Bhairavi p.dAsa (O)

04 aparAdhamUlannu lathAngi Adi patNam subramaNya Iyer(vanavali) (O, N, S)
Nereval at kripajEsina

05 rAghavane sharaNam raghurAma nin charaNam sahAna aruNAchala Kavi (A)

06 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adi tyAgarAja

07 koluva maragada kOdaNDapANi tODi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
AlApane with grahabEdha , 
Nereval at tambUra chekkoni 

08 entha muddO entha sogasu bindumAlini Adi tyAgarAja

09 rAga tAna pallavi KalyANi vasantha kalyANavasantha chaturaSra aTa khaNDa naDai
pallavi Line :
rAgamAlika in DarbAri kAnaDa, Ahir bhairav

10 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi puranDhara dhAsa

11 sonnadaisaiDa sArasamakiLiye

12 tillana miAsra shivaranjani LGJ

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...