Friday, 13 April 2018

2018 Apr 13 MalladiBrothers MASundareshwaran PalladamRavi BharadwajSathavalli @ SRSM FHS

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. MASundareshwaran 
Mridanga: Vid. PalladamRavi 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 vanajAkshi ninnE kOri varNa kalyANi aTa pallavi gOpAla iyer (O)

02 nIkE teliyaka Anandabhairavi Adi tyAgarAja (S)
swaras @ lOka dhAtuDavaiyyu

03 janakajA samEta asAvEri tyAgarAja (A, S)
swaras @ janakajA samEta

04 evaranI nirNayinchi dhEvAmruthavarshiNi Adi tyAgarAja

05 rAmanAtham BhajEham kAmavardhini 2x rUpaka m.dhIkshitar (A, N, S)
nereval @ rAmachandram pUjitam rAmanAtham bhajEham

06 alakalalla lAdaga madhyamAvathi rUpaka tyAgarAja

07 lalitE shrI pravrddhE bhairavi Adi tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ lalite sri pravrddhE

08 rAga tAna pallavi kannaDa chaturaSra rUpaka miSra naDai
pallavi line: rAma mantrava sadA japisO tAraka brahma swarUpane divya srI
rAgamAlika  in kAnaDa , kannaDa gauLa, raghupriya , navarasakannada

09 murahara nagaDhara nInE gathi shAnta mALava kaushika p.dAsa (O)

10 gOvinda sundara mOhana dwijAvanthi mChApu bhadrAchala rAmdAs

11 inta kaNTe ghana mikilEdu santata saukhyamu suraTi Adi annamAchArya

12 sriyah kAntAya mangaLa

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...