Monday, 1 January 2018

2018 Jan 01 VaniSatish VittalaRangan TrichyArvind_OmkarGRao @ SRLKM Sankranti Festival 2018

Vocal: Vid.  VaniSatish 
Violin: Vid. VittalaRangan 
Mridanga: Vid. TrichyArvind
Ghata: Vid. OmkarGRao

Occasion / Venue: SRLKM SankrantiFestival2018

01 chalamEla jEsEvayya varnam nAttakuranji (daru varNa) Adi KuppuswamyIyer

02 mArgazhi tingaL nATa ANDAL (first)tiruppAvai

03 ranganAThudE sourAShtra rUpaka ponnayya piLLai

04 paridAnaminchitE bilahari KhaNDa ChApu patnam subhramanya iyer (A, S)
swaras @ paridanamicchite

05 sivakama sundari mukhAri p.shivan

06 paridAnaminchitE bilahari KhaNDa ChApu patnam subhramanya iyer (A, N, S)
nereval @ paramAtmuDu jIvAtmuDu

07 sharadAmbAm divyamaNi m.cApu bellari sEshagiriAchar

08 nenarunchi nAnu mALavi tyAgarAja

09 chakkani rAja mArgamu kharaharapriyA Adi tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ kaNTiki sundara

10 kurai onrum illai rAgamAlike Adi C rAjagOpAlAchAri

11 nAnEke baDavanO nAnEke paradEshi bEhAg

12 tillAna rEvati

13 mangaLam jaya mangaLam madhyamAvati

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...