Monday, 18 February 2013

2013 Jan 27 PantularmA MSN Murthy BRSrinivas RaghavendraPrakash @ Bangalore Gayana Samaja

Had heard about the artist edurition, but was never a witness to it. Even though a poorly attended cocnert ( I always crib that Bangalore Gayana Samaja never markets its monthly concert .. and this one was no different !) the delivery was impeccable !


01 sarasija nAbha ninnu varNa kAmbOdhi khaNDa aTa swAthi thirunAL
02 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar
03 kalavati alapane followed by ennaDu jUthuna kalAvathi Adhi thyAgarAja
04 nIkela dayarAdurA kathanakuthUhala mysore vAsudEvAcarya
05 shrI rangapuravihAra brindhAvana sArangA rUpaA m.dikshitar
06 varAlandu kommani nAyandu gUrjari Adi tyAgarAja
07 kalyANi Alapane and tAna followed by talli ninnu nera nammi kalyANi m.cApu shyAma shAstry and tani
08 barayya ranga barayya krishna kapi Adi p.dAsa
09 tambUri mITidava bhavAbdhi dATidava sindhubhairavi eka p.dAsa


10 yehi murare maND
ehi murare kuñjabihari
ehi pran?atajana bandho
he madhava madhumathana varen?ya
kesava karun?a sindho

rasa nikuñje guñjati niyatam´
bhramarasatam´ kila kanta
ehi nibhr?ta patha pantha
tvamiha yache darasana danam
he madhusudana santa

shyunyam kusumasanmiha kunje
shyunyah kelikadambaha
deenah keki kadambaha
mridukal naadam, kil savishaadam
roditi yamuna svambhaha

nava niraja dhara syamala sundara
chandra kusuma ruchivesa
gopigan?a hr?dayesa
govardhana dhara vr?ndavana cara
vam´sidhara paramesa

radha rañjana kam´sa nis?udana
prana tistavaka caran?e
nikhila nirasraya saran?e
ehi janardana pitambara dhara
kuñje manthara pavane


10 darishina mAyinnu shriramulavari darshana nAdanAmakriyA Adi badrAcala rAmadasa
11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...