Monday, 18 February 2013

2013 Feb 06 SanjaySubrahmanian ASRVinu MAEaswaran SVenkataramana RLKMSpringFestival

01 nera nammithinayya VarNa kAnada k Ata pUchi shrInivAsa iyengAr

02 mallAri gambhIranATa khaNDa tripuTa

03 aTANa AlApane followed byparama pAvani mAmava aTANa Adhi aNNAsAmi shAsthry

04 pantuvarALi AlApane followed by enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa

05 shaNkarAbharaNa AlApane followed by manam vaittu aruL tA sundari varadAyaki shaNkarAbharaNa Adi Anai Ayya and tani

06 ninna nambide nIraja shyAma mukhAri purandara dhAsa

07 rAga kAnaDa

08 tAna kAnaDa kAmbOdhi janaranjani AbhEri

09 pallavi kAnaDa khanDa tripuTa+1 beat 2kaLaisri rAma ravikulAbdhi sOma sujana manObhirAma

10 mODi jEsevElara nA idukada jAvaLi khamAs Adi Pattabhiramayya

11 Vanna madangal shuzh tirukkottiyur - rAgamAlika in kAnaDa hamsAnandi suraTi Adi Periyazhvar

12 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan

13 gidu na dhiku thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

14 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...