Monday, 18 February 2013

2013 Feb 11 Dr.SudhaRaghunathan EmbarKannan NeyveliSSkandasubramanian RRaman

This was the final concert of the festival. This was preceeded by an award ceremony where Vid Sudha Ragunathan was awarded "sangIta vEdAnta dhurINe"

01 vanajAksha ninnE kOri varNa mandhAri Adhi mysUru vAsudhEvAchAr
02 sharaNu siddi vinAyaka saurAshtra miSra cApu purandhara dhAsa
03 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa
04 hari nArAyaNa hari nArAyaNa kEdAra Adhi purandara dhAsa
05 kalyANi AlApane followed by 06 kELenO hari tALenO kalyANi Adi p.dAsa
06 paluku tEnela talli AbhEri annamAcArya
07 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi thyAgarAja
08 tODi AlApane followed by cEsinadella maracitivo tODi Adi thyAgarAja and tani
09 hE gOvinda hE gOpAla dEsh sUrdAs
10 kurai ondrum illai rAgamAlika rAjAji
11 man ki Ankhen sAi bhajan
12 BhAgyAda lakshmi bAramma Sri Eka p.dAsa
13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...