Friday, 23 April 2021

2021 Apr 22 VidyabhUshana PradeshAchar HSSudheendra BRavikumar SRSM

Vocal: Vid. VidyabhUshana 

Violin: Vid. PradeshAchar 

Mridanga: Vid. HSSudheendra 

Ghata: Vid. BRavikumar


01 shlOka (in nATa)

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nAta khanda chApu puranDharadAsa

03 dEvAdi dEva sunAda vinOdini Adi Mysore Vasudevacharya

04 bhAvayeham srI nArasimham bilahari TALA COMPOSER (A)

05 marugElarA O rAghavA jayanthashrI Adi tyAgarAja

06 nagumOmu ganalEni abhEri Adi tyAgarAja (A, S, T)

07 Ava yOgavu enage dEva dhanvantri shubhapantuvarALi TALA COMPOSER

08 piLLangOviya mOhana tiSra Eka p.dAsa

09 krIDayAmO vAsudEvam RAGA TALA COMPOSER

10 rOgaharane namma rEvati TALA COMPOSER

11 rANi bhArati ramaNa ninage RAGA TALA COMPOSER

12 hAlAhalavanu pAna mADida madhyamAvati TALA COMPOSER


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...