Sunday, 22 September 2019

2019 Sept 22 MalladiBrothers DrNishanthChandran TumkurBRavishankar CPVyasaVIttala @ YathirajMutt

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. DrNishanthChandran 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Khanjari: Vid. CPVyasaVIttala 

Venue: Yathiraj Mutt, Malleshwaram

01 jaya jaya ramA nAtha nATa jhampa nArAyaNa tIrtha (O)

02 shri raghukula mandhu putti hamsaDhwani Adi tyAgarAja (S)

03 ranganAThudE sourAShtra rUpaka ponnayya piLLai

04 hari nArAyaNa hari nArAyaNa kEdAra Adi purandara dhAsa (A)

05 bhuvini dAsuDane perasacE shrIranjani Adi tyAgarAja (A)
swaras @ padamulEgati

06 shanka chakkra gadhA pAni purnachandrika rUpaka m.dIkshitar

07 narasimha Agachcha mOhana m.cApu m.dIkshitar

08 telisite mOkshamu hamsanada aNNammAchArya (A)

09 vande sadA padmanAbham navarasakannaDa Adi swAthi thirunAL (S)

10 jaya jAnaki ramaNa rAgEshri bhadrachala rAmadAsu (A, N, S, T)
swaras at Jaya jAnaki ramana

11 nArAyanatE namO namO bEhAg Adi aNNamAcArya

12 mallEshwara purAdhIsham vENugOpAlam upAsmahe khamAs m.cApu yathirAja jeeyar swAmi

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...