Monday, 4 January 2016

2016 Jan 04 KunnakudiBalamuralikrishna TrivandrumSampath NanjilArul CPVyasaVittala @ RLKM Sankranti Music Festival

Vocal: Vid. Kunnakudi Balamuralikrishna  
Violin: Vid: Trivandrum Sampath  
Mridanga: Vid. Nanjil Arul  
Khanjari: Vid. Vyasa Vittala 

Ocassion: RLKM Sankranti Festival

01 chalamEla varNa darbAr Adhi tiruvoTTiUr thyAgayya (O.. CS)
Swara @ paluku 

02 gaNarAjEna rakSitOham Arabhi cApu m.dIkshitar (O, S) 
Swara @ dinakara kOTi prakAshENa 

03 lAvaNya rAma kannulAra pUrNashaDjam tyAgarAja

04 evarurA ninnu vina mOhana chApu thyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ savana rakshaka nityOtsava

05 RTP shubhapantuvarALi chaturaSra jhampe khaNDa naDai, Edupu 1 beat after samam 
Pallavi line ..  sri rAjagOpAla bAlam bhaje...  shritajana pAlam 
RAgamAlika in hamIr kalyANi. .. chandrakauns

06 karpUram nArumO khmAas aNDAL nAciyAr tirumozhi (O)

07 vadana dyuti jita sOma kAmavardhini rUpaka tyAgarAja

08 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam  Khanjira: Vid. NAmrith Organiser: kAnchanOtsava ...