Sunday, 3 January 2016

2016 Jan 03 VijayalakshmySubramanian HMSmitha RSRSrikanth AnoorDSunad @ RLKM Sankranti Music Festival


Vocal: Vid. Vijayalakshmy Subramanian  
Violin: Vid: H M Smitha   
Mridanga: Vid. RSR Srikanth   
Khanjari: Vid. Anoor Sunad  

Ocassion: RLKM Sankranti Festival

01 inta mODi sAranga varNa Adi SRamanathan

02 gajamukahane siddhi dAyakane nATa jhampe vyAsarAja swAmi (S)
Swara @ gajamukhane

03 undu mada kaLiTRin tiruppavai sAvEri m.cApu ANDAL

04 rAgaratna mAlikacE ranjillunaTa rItigauLa rUpaka tyAgarAja (A, N, S)
Nereval @ bhAgavatO tamulu gUDi bADe kIrtanamulaTa 

05 shringArAdi navarasAngi dhavalAngi k.Eka m.dIkshitar (A)
(roughly corresponds to dhavaLAmbari)
Kshetra sangitam on 
TiruviDai marudhur.  KshEtra near kumbhakONam 

06 mantrAlaya nilayE navarasakannaDa Adi venkaTEsha viTTala dAsa

07 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNam Adhi tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ nutuTi vradagAni. .
Seamless shift between first and second speed swaras..

08 RTP shanmukhanapriyA chaturaSra triputa 2 kalai , 2 beats afer samam
2 stage elaboration during rAga alApane
Pallavi. . SA ri ga ma pa da nI sa pADuvOm ..... sAmagAna  amritha sAramAm 
Khanjari  played swaras for violin response.. which was too good.
RAgamAlika in mAyAmALavagauLa ... Bilahari. ..bEhAg
Seamless transition from last raga to shanmukapriyA 

09 niddiraiyil vandu nenjiliDam koNDa jOanpuri

10 ugAbhOga. .aNurENu truNadalli paripUrNanAgiruva. .in  KApi
Followed by jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

11 tillAna hamsAnandi Adi HMB

12 shAnti mantra in rEvati 

shubham karOti kalyANam
ArOgyam dhana sampadah
shatru budhi viAshAya
dIpa jyOthi namOstute

dIpa jyOthi parabrahmaha
dIpa jyOthi janArdhana
dIpO haratu me pApam
dIpa jyOthi namOstute

Om asatOmA sadgamaya ...
tamasOma jyOthirgamaya
mrityOrmA amrithangamaya..
Om shAnti shAnti shAntihi

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...