Saturday, 8 May 2021

2021 May 07_BharathSundar MAAnanthakrishna SumeshNarayanan_SRSM

Vocal: Vid. BharathSundar 

Violin: Vid. MA Ananthakrishna 

Mridanga: Vid. Sumesh Narayanan


01 jalajAksha ninnE VarNa hamsadhwani Adi mAnambUchavAdi venkatasubbayyar

02 shEshAchala nAyakam bhajAmi varALi rUpaka m.dhIkshithar (S)

03 lOkAvana catura pAhimAm bEgaDA Adi tyAgarAja (A)

04 amba paradEvathE rudrapriyA krishnaswamy ayyah (S)

05 ninnE nammi nAnu sadA tODi misra cApu shyAma sAsthri (A, N, S, T)

06 nATha harE jagannATha hare Ahirabhairavi Adi jayadhEva

07 ugAbhOga

08 nAnu mOsa hOdenallO shubhapantuvarALi p.dAsa

09 kuntalavaArALi tillAna Adi BMK


No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...