Saturday, 10 August 2019

2019 Aug 10 BharatSundar Dr.NishanthChandran ShyamAnoor SunaadAnoor Nadabrahma Mysore

Vocal: Vid. BharatSundar 
Violin: Vid. Dr.NishanthChandran 
Mridanga: Vid. ShyamAnoor 
Khanjari: Vid. SunaadAnoor 

Venue: Nadabrahma Sangeetha Sabha / Mysore K. Vasudevacharya Auditorium, Mysore 

01 vanajAksha ninne nammiti nA mida kripa jUDara (tv) bEhAg Adi TRS

02 srI varalakSmi srI rUpaka m. dhIkshitar (S)
swaras at bhAvanAbEdha chature

03 lOkAvana catura pAhimAm bEgaDA Adi tyAgarAja (A,

04 mAra jananIm nAtakapriya NC kriShNamAchAryulu (A, S)
swaras at nATakapriyanutAm

05 marivEre gati evarammA mahilO nannu brOcuTaku Anandabhairavi CApu syAma sAstri

06 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

07 niDhi chAla sukhamA kalyANi chApu tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval at mamatA bhandhanayuta

08 ena baredeyo rangA saraswati chApu p.dAsa

09 shlOka - karAravindena padAravindam
enna tavam seidanai kApi pApanAsam sivan

10 tillAna dwijAvanti Adi KhaNDa naDai LGJ

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...