Tuesday, 23 October 2018

2018 Oct 23 SSowmya VittalRangan TumkurRavishankar Srishailan @ 49thBGSConference

Vocal: Vid. SSowmya 
Violin: Vid. VittalRangan 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Ghata: Vid. Srishailan 

Occasion : 49thBGSConference

01 sAmi daya jUDa varNa kEdAragauLa tiruvetriyUr tyAgarAja (S)
Swaras at charaNa

02 sObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

03 evarIkai avatAram ettitivO dEvamanOhari Adi tyAgarAja (A, S)
Swaras at Veda..

04 bhOgIndra shAyinam kuntalavarALi jhampa swAthiThirunAL

05 parAshakti manuparAdA sAvEri Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval @ purANi dharma saMvardhani
Swaras @ tripurAri

06 rAga tAna pallavi kalyANi m.cApu 1 7th atIta eDupu
pallavi line : srIpate dayAnidhe karuNajaladhe  pAhi
RMK in valaji VarALi .. shaNmukhapriya.. bilahari.. srI.. and one stretch in reverse order
Tani

07  I muddu krishnana I kshanada sukhave sAku

08 tAm tAm tAm khamAs tillAna

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...