Sunday, 7 July 2019

2019 Jul 07 MohanRangan GRavikiran CR HSS NMM @ SRLKM

Flute Duet:  Vid. MohanRangan  Vid. GRavikiran 
Violin: Vid. Charulata Ramanujam 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. NM Narayana Murthy 

Venue: SRLKM, Monthly Concert

01 sarasUda ninne kOri sAvEri Adi kotthavAsal venkatarAma iyer (O)

02 vallabha nAyakasya bEgaDa rUpaka m.dhIkshithar (O)

03 rAma bhakti sAmrAjaya shuddhabangALa Adi tyAgarAja

04 sItApate nA manasuna siddhantamani yunnanu khamAs Adi tyAgarAja (A,
swaras at mAmava mInAkshi

05 mAmava mInAkshi rAjamAthangi varALi mishra chApu m.dhIkshithar (A,

06 niravadi sukhadA ravichandrikA Adi tyAgarAja

07 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swaras at annitiki sundara

08 hE gOvind hE gOpAL KAFi

09 Vaishnava janato

10 tillAna junjhUTi ViNE sEshaNNa

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...