Monday, 22 June 2015

2015 Jun 21 VijayShiva RKSriramKumar ManojShiva AnirudhAthreya @ Bangalore Gayana Samaja


Vocal: Vid. VijayShiva 
Violin: Vid. RKSriramKumar 
Mridanga: Vid. ManojShiva 
Khanjira: Vid. AnirudhAthreya 

Venue: Bangalore Gayana Samaja
Occassion : Vid. Neela Ramgopal 80th Birthday Celebrations


01 jAnaki ramaNa bhaktha shuddha sImanthini Adhi thyAgarAja

02 dhanyuDevvaDO dAsharathe malayamArutha Adi patnam subramania iyer

03 tyAgarAjAya namaste bEgaDa rUpaka m.dikshitar (A, N, S)

04 rAvE himagiri kumAri kanci kAmAkSi varada tODi Adi syAma sAstri

05 niDhi chAla sukhamA kalyANi chApu thyAgarAja (A, N, S)

06 pArka pArka tighattumo un pAda darishanam Harikambhoji rUpaka Gopalakrishna Bharati

07 rAga tAna pallavi jayantasEna (R, T, N, S, T)
pallavi Line " sEnApate " chaturaSra jhampe, 2 kaLai
Ragamalika in jayantasEna, bilahari, husEni

08 dAsarendare purandara dAsa kalyANi? Jhampa Vyasaraya

09 nEra mOra jAra chOra hamsadhwani jAvaLi

10 mIra bhajan khamAs

11 aruNAchala shiva nAdanAmakriya TALA COMPOSER

12 Eru mayil Eri thiuppugazh rAgamAlike aruNagiri nAThar

13 shAnta ahimsA mUrte samudita samarasa kIrte bhajan on Gandhiji

14 shlOka "kAyEna vAcha..."

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...